هنر ادبیات

برای ارسال قصه تخیلی خود فقط ۱۴روز فرصت دارید

برای ارسال قصه تخیلی خود فقط ۱۴روز فرصت دارید

 

موضوع: داستان خیالی ( فرض کنیدکه

 دربیابانی خشک وسوزان و... تنهاوبی کس افتاده اید... )

 

باعرض سلام وآرزوی سربلندی خدمت دانش آموزان وخوانندگان محترمِ

وبلاگ هنرادبیات

 ضمن تبریک عیدسعید1387مدیریت وبلاگ باهماهنگی معاونت آموزشی سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی درکشورقطر درنظر داردبرای شما عزیزان درایّام تعطیلات عیدنوروزمسابقه ی قصه نویسی  برگزارنماید وبدین منظورجوایزارزنده ای نیز برای سه نفرازبرگزیدگان این مسابقه درنظرگرفته شده است که طی مراسمی اهداخواهدشد. فلذا آن دسته از دانش آموزانی که تمایل شرکت دارند، مواردزیر را به دقت مدّ نظر قراردهند .

موضوع: داستان خیالی ( فرض کنیدکه

 دربیابانی خشک وسوزان و... تنهاوبی کس افتاده اید... )

 

نکات لازم : قهرمان اصلی داستان خود شماهستید ــ شروع داستان و ماجراهای آن و نحوه نجات ازآن بیابان برهوت  و خاتمه ی خوش یا ناخوش آن ، تماماً به قوه ی خیال شما وقدرت داستان پردازی شما مربوط می شود ــ ازتوصیفات ادبی بخصوص ازآرایه هاوصورخیال دروضعیّت های مختلف بهره بگیرید ــ می توانید این بیانان رااستعاره ازدنیا هم بگیرید وبه داستانتان بُعد معنوی بدهید – می توانیدازسخنان واشعاربزرگان وضرب المثلهاو...درجایگاه مناسب استفاده کنید – برای کسب امتیاز بیشتر، دربازگویی توصیفات داستان وسختی های راه ووحشت هاو... برای خوانندگان هم حسی (حسّ مشترک) به وجود بیاورید واحساسات وعواطف خوانندگان رابرانگیزید ــ مهمترازهمه ، این که داستان ، پرورده ی قوّه ی خیال شخص شما بوده وقبلاً جایی منتشرنشده باشد.

اهداف: پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان وکشف استعدادهای نهفته آنهادرزمینه ی داستان نویسی وتقویت قوّه ی خیال آنها برای استفاده درمواردمشابه ومعرّفی داستان نویسان جوان به جامعه ی ادب وهنر ونهایتاًترویج واحیای زبان فارسی درخارج ازکشور

امتیازات: 1_ لوح تقدیر2- جایزه 3- تشویق مدیریت4-  انتشارداستان درصفحات اول وبلاگ 5- چاپ درماهنامه ی سرپرستی ومدرسه

زمان ارسال آثار:  تامورخه ی ۳۰فروردین ماه 1387

محل ارسال : ایمیل وبلاگ (دربهارستان)

امید است همه ی خوانندگان من فرصت رامغتنم شمرده ،ازاین طرح صمیمانه استقبال نمایند تااین که بتوانیم به اهداف بزرگمان که  شناسایی استعدادهای نهفته ی شماعزیزان است ، نایل شویم. منتظردریافت آثار زیبایتان هستیم .

من شما را باور می کنم

 

مدیریت وبلاگ ــ م. بهلولی